หยวนดิจิทัล คืออะไร?

ก่อนจะไปรู้จักกับ "หยวนดิจิทัล" อยากจะให้เริ่มต้นทำความรู้จักกับ "สกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลาง" กันก่อน ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่า Central Bank Digital Currency หรือ CBDC "หยวนดิจิทัล" เป็น CBDC ที่มีผู้ออกคือธนาคารแห่งประชาชนจีน (PBoC) ซึ่งจากข่าวที่ออกมาอย่างต่อเนื่องจากทางการจีนในช่วงปีเศษมานี้ CBDC ของจีนจะมีชื่อเฉพาะที่เรียกว่า DC/EP ซึ่งชื่อ DC/EP นี้ปรากฎออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วย่อมาจาก Digital Currency Electronic Payment  DC/EP จะมี 2 ประเภทการใช้งาน ประเภทแรกออกให้ประชาชนทั่วไปใช้ และแบบที่ 2 ออกใช้ระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อใช้ชำระราคาซึ่งจะเป็นมูลค่าธุรกรรมที่สูงระหว่างกัน ซึ่งในกรณีของจีนที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตนี้ จะเป็นแบบที่ 1 ก่อน (ของไทยที่ทำการทดลองในชื่อ โครงการอินทนนท์ เป็นแบบที่ 2) จากนั้นก็มีข่าวมาเป็นระลอกถึงความคืบหน้าในการพัฒนาโปรเกจต์สกุลเงินดิจิทัลนี้ ที่สำคัญเวลามีข่าวออกมาทางจีนก็มักจะออกมาปัดข่าวว่าแค่ศึกษา ยังไม่ได้รีบร้อนจะเปิดตัว ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการทดสอบ ซึ่งข่าวของสกุลเงินดิจิทัลจีนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆ ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 เนื่องจากในช่วงนั้นเฟซบุ๊ก

Read More

กลต. อนุมัติ 7 สกุลเงินดิจิตอล (Crypto Currency)ให้ซื้อ-ขายได้

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้อนุมัติให้สกุลเงินดิจิตอล (Crypto Currency) สามารถทำการซื้อขายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาใน 7 สกุลได้แก่ Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar  ทั้งนี้การเลือก 7 สกลุเงินดังกล่าวเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือในระบบ มีความนิยม และมีสภาพคล่องสูง   ข้อมูลเบื้องต้นของสกุลเงินทั้ง 7 มีดังนี้ Bitcoin : เป็นสกุลเงินดิจิตอลแรกของโลกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2552  ว่ากันว่าสร้างขึ้นจากโปรแกรมเมอร์ชาวญี่ปุ่นในนาม ซาโตชิ นากาโมโต้ แต่ยังไม่มีใครได้พบตัวจริงของเขา     โดย Bitcoin ทำงานผ่านระบบที่เรียกว่า Blockchain เพื่อป้องกันการปลอมแปลง  ทั้งนี้จำนวนเหรียญถูกกำหนดไว้ราว 21 ล้านเหรียญ   และจัดเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Bitcoin Cash (BCH)   คือสกุลเงินที่แยกออกมาจาก

Read More

สินทรัพย์ดิจิทัล

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้สินค้าและบริการในตลาดทุนมีรูปแบบเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยในช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา ทั้งไทยและในต่างประเทศได้เกิดกระแสการใช้ประโยชน์และเก็งกำไรจากเหรียญดิจิทัล เช่นการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการระดมทุนโดยการออกเหรียญเสนอขายต่อประชาชนที่เรียกว่า Initial Coin Offering (ICO) และนำเงินที่ได้ไปพัฒนาโครงการหรือแพลตฟอร์ม เมื่อโครงการหรือแพลตฟอร์มนั้นแล้วเสร็จ และก่อให้เกิดรายได้ ก็นำเงินที่ได้มาแบ่งปันให้กับผู้ถือเหรียญหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือเหรียญสำหรับเข้าใช้ประโยชน์ในโครงการหรือแพลตฟอร์มนั้น   ต่อมาได้มี พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ขึ้นเพื่อกำกับดูแลการออกเสนอขายและการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน มีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เหรียญดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เราสามารถแบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาตามลักษณะของการใช้งานและสิทธิที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถือ ดังนี้ (1) คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอกนิกส์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน (means of payment)เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยกัน

Read More

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561

ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันนี้ (13 พ.ค.2561)  มีผลใช้บังคับพรุ่งนี้เป็นต้นไป เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการนําคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน เป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยน รวมถึงนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนในศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล แต่ยังไม่มีกฎหมายที่กํากับหรือควบคุมการดําเนินการดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งทําให้มีการประกอบธุรกิจหรือ การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อกําหนดให้มีการกํากับและควบคุมการประกอบธุรกิจและ การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อรองรับการนําเทคโนโลยีมาทําให้เกิดการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจ ที่มีศักยภาพมีเครื่องมือในการระดมทุนที่หลากหลาย รวมทั้งประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ และป้องกันมิให้มีการนําสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนไปใช้ประโยชน์หรือกระทําการใดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ และ กำหนดหลักเกณฑ์การเก็บภาษี จากเงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล โดยผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการโอน (การเทรด) คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน (กำไร) ให้คํานวณหักในอัตรา ร้อยละ 15 ของเงินได้ สาระสำคัญ นิยาม “คริปโทเคอร์เรนซี” หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างข้ึนบนระบบหรือ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูล

Read More

มาตรการกำกับดูแลเงินสกุลดิจิทัลและการปรับใช้กฎหมายไทยกับเงินสกุลดิจิทัล: บิทคอยน์

ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปมีรูปแบบเป็นสังคมดิจิทัล มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงินที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ หลายประการ หนึ่งในนั้นคือ เงินสกุลดิจิทัล (Digital Currencies) ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อกระจายอำนาจทางการเงินสู่ประชาชนและการไม่ถูกกำกับโดยทางการ เพื่อเพิ่มอิสระทางการเงินสู่ปัจเจกชนให้มากขึ้น การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความหมายและสถานะทางกฎหมายของ     บิทคอยน์ (Bitcoin) 2) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้บิทคอยน์ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาการใช้บิทคอยน์ การปรับใช้กฎหมายไทยและมาตรการกำกับดูแลบิทคอยน์ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไทยได้กำหนดนิยามบิทคอยน์ไว้ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ไม่ได้ระบุสถานะทางกฎหมายและไม่มีมาตรการกำกับดูแลบิทคอยน์ ทั้งนี้เมื่อบิทคอยน์ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและกฎหมายใด ๆ การใช้บิทคอยน์จึงไม่ได้รับความคุ้มครองและผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงภัยเอง ดังนั้น ประเทศไทยควรพิจารณาสถานะทางกฎหมายให้บิทคอยน์ เพื่อออกมาตรการกำกับดูแลและปรับใช้กฎหมายไทยกับบิทคอยน์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยปัจจุบัน บทนำ ปัจจุบัน ประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการแข่งขันกับประเทศอื่น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

Read More

ความเหมาะสมทางกฎหมายในการกำหนดให้เงินดิจิทัลเป็นเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501

จากการศึกษาปัญหาในเรื่องความเหมาะสมทางกฎหมายในการกำหนดให้เงินดิจิทัลเป็นเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติ ความหมาย ความเป็นมาของเงินตราที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน ซื้อขายในสังคมปัจจุบัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในพัฒการการของรูปแบบเงินตราจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันคือเงินดิจิทัล อันนำมาสู่การเกิดกฎหมายเกี่ยวกับเงินตราและเงินดิจิทัล ในแง่กฎหมาย เงินคือ สิ่งที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ในแง่ของเศรษฐศาสตร์เงินคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) และวัดมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิด (standard of value) ประโยคที่ว่า สิ่งซึ่งทุกคนยอมรับนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น ก้อนหิน เปลือกหอย สัตว์พาหนะ ฯลฯ โดยภาพรวมของเงินก็คือสิ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมหนึ่งๆ ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน โดยมีการกำหนดค่าขึ้นเป็นหน่วยเงินตรา และพยายามรักษามูลค่าให้คงที่อยู่เสมอ วิวัฒนาการของเงินตราเริ่มมาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยตรง เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ขึ้น ความต้องการของสมาชิกในสังคมก็มีเพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยนโดยตรงจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางอ้อมโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ จะต้องนำของที่ต้องการแลกเปลี่ยน มาเปลี่ยนเป็นเงินเสียขั้นหนึ่งก่อน โดยขายให้กับผู้ต้องการของนั้น แล้วจึงนำเงินที่ได้นั้นไปซื้อสิ่งที่ต้องการต่อไป การแลกเปลี่ยนโดยใช้ตัวกลางที่เรียกว่าเงินตรานั้น มีรูปแบบมากมายตามแต่ละท้องถิ่น เงินที่นำมาใช้เป็นอันดับแรกสุด คือ เงินที่เป็นสิ่งของหรือสินค้า สังคมแต่ละแห่งเลือกใช้สินค้าต่างกันเป็นเงิน และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ดี มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า สิ่งที่จะถูกเลือกใช้เป็นเงินจะต้องมีค่าในตัวของมันเอง คนส่วนมากในสังคมนั้นต้องการและยอมรับในเวลานั้น

Read More

กฎหมายกับสกุลเงินดิจิทัล: ข้อเสนอทางกฎหมายในการพัฒนา

นับตั้งแต่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของกูเทนแบร์ก (Johannes Gutenberg) มาจนถึงการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำของเจมส์ วัตต์ (James Watt) มาจนถึงการค้นพบอินเทอร์เน็ต ตลอดหน้าประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มาโดยตลอด ในเรื่องของเงินตราก็มีพัฒนาจากการใช้เหรียญกษาปณ์กับธนบัตรก็มาสู่การชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แม้ในปัจจุบันเหรียญกษาปณ์และธนบัตรยังคงเป็นวิธีการชำระเงินหลักๆ ที่สังคมมนุษย์ใช้อยู่ แต่บทบาทของการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นที่นิยมมากขึ้น ในหลายประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมปลอดเงินสด (Cashless society) บทบาทของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น อย่างในประเทศไทยก็มีการพัฒนาระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ทั้งในแวดวงของกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายในยุคของโลกไร้พรมแดนก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจนักกฎหมายจึงสมควรให้ความสำคัญโดยตระหนักถึงผลกระทบอย่างรอบด้านถึงความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายและศาสตร์ต่าง ๆ สำหรับบทความฉบับนี้ผู้เขียนได้นำเสนอข้อเสนอทางกฎหมายประกอบกับนโยบายในการพัฒนากฎหมายกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นควรจะคำนึงถึงในเรื่องใดบ้าง ความเบื้องต้นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ในเบื้องต้นก่อนที่จะไปกล่าวถึงข้อเสนอทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลเสียก่อน สกุลเงินดิจิทัลตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Cryptocurrency ซึ่งเป็นคำที่เกิดจาก คำว่า “Cryptographic” ที่แปลว่า “การเข้ารหัสลับ” กับคำว่า “Currency” ที่แปลว่า “สกุลเงิน” โดยนัยนี้คำว่า Cryptocurrency จึงหมายถึงสกุลเงินที่มีการเข้ารหัส ซึ่งตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของอ็อกฟอร์ด ให้ความหมายของคำว่า “Cryptocurrency” ว่า เป็นสกุลเงินดิจิตอล (Digital money) ซึ่งใช้เทคนิคการเข้ารหัสในการควบคุมการสร้างหน่วยของสกุลเงินและยืนยันการโอนเงิน โดยทำงานเป็นอิสระจากการกำกับดูแลจากธนาคารกลาง[1] ลักษณะสำคัญของสกุลเงินดิจิตอลคือการกำหนดหน่วยบัญชีของเงิน หรือสกุลเงิน

Read More

BITCOIN สกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ประกอบการต้องรู้

นับเป็นเวลานานมาแล้วที่มนุษย์เราใช้เงินตรามาเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการต่างๆ แม้วิวัฒนาการของเงินนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่เป้าประสงค์ก็ยังคงอยู่ในสถานะเพื่อการแลกเปลี่ยนอยู่ดี จริงอยู่ว่าเราสามารถนำสิ่งมีค่าอื่นมาใช้แทนเงินได้ แต่หากมองในแง่ของความสะดวกสบายแล้ว เงินตราก็ยังคงเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ดีกว่าสิ่งอื่นเป็นอย่างมาก จากการที่แต่ละประเทศมีสกุลเงินเป็นของตนเองทั้งยังมีการกำหนดนโยบายทางการเงินโดยเอกเทศ ทำให้เกิดกฎกติกาว่าด้วยเรื่องการเทียบค่าเงิน ทั้งยังได้มีการประกาศอัตราการแลกเปลี่ยนให้แต่ละประเทศทราบโดยทั่วถึงกัน จะมีบางประเทศที่อาจใช้สกุลเงินของประเทศอื่น เช่น ประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมให้กับประเทศใหญ่มาก่อน หรือประเทศที่ขอแยกออกจากราชอาณาจักรเดิมที่เคยถูกครอบครอง เป็นต้น ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรานั้น หากผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างกันเป็นระยะทางไกลๆ การเดินทางเพื่อติดต่อซื้อขายแบบเห็นหน้าค่าตากันอาจไม่สะดวกเท่าใดนัก นอกจากผู้ซื้อกับผู้ขายจะต้องเสียเวลามาพบปะกันแล้ว วัตถุที่ใช้เป็นตัวแทนของเงินอาจชำรุดหรือสูญหายได้ จึงได้เกิดองค์กรตัวกลางทางการเงินที่เรียกว่าธนาคารขึ้น ทำให้ผู้คนอาศัยธนาคารเป็นคนกลางในการจัดการด้านการเงินให้ ทั้งในเรื่องการฝาก ถอน โอน หรือแม้แต่การกู้ยืม ธนาคารก็สามารถดำเนินการให้ได้ อย่างไรก็ตาม กิจการธนาคารก็คือองค์กรธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งย่อมต้องแสวงหาผลกำไรเป็นธรรมดา ดังนั้น ค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการ จึงถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่การโอนเงินเท่านั้น ในบางประเทศแม้แต่การฝากเงินก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม อย่างที่ทราบกันดีว่าการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ซื้อผู้ขายได้รับความสะดวกสบายมากกว่าการซื้อขายแบบเดิมที่ต้องติดต่อซื้อขายกันโดยตรง เริ่มตั้งแต่การค้นหาสินค้าหรือการเลือกสรรสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบคุณภาพและราคาได้ง่าย รวมไปถึงการสั่งซื้อก็ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกเมาส์ไม่กี่คลิกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการซื้อขายส่วนใหญ่ก็จำเป็นจะต้องใช้ธนาคารมาเป็นตัวกลาง (Payment Gateway) สำหรับโอนเงินอยู่ดี แม้ปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันเรียกว่า Fintech มาช่วยในการทำธุรกรรมโดยไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารแต่ก็ยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้เท่านั่น เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดการโจมตีครั้งสำคัญจากผู้ไม่ประสงค์ดีด้านไซเบอร์ขึ้น โดยการโจมตีในครั้งนี้มาในรูปแบบของ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ไฟล์ที่มีชื่อเรียกว่า Wannacry Ransomware ซึ่งการโจมตีจะมุ่งไปที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์สที่ไม่ได้มีการอัปเดตระบบป้องกัน

Read More

สกุลเงินดิจิทัลที่ “ก.ล.ต.” อนุญาตให้ซื้อ-ขายได้

รอคอยกันมานานสำหรับหลักเกณฑ์การซื้อ-ขายสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ในที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก็ได้ออกมาให้ความชัดเจนแล้วว่า การซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ต้องผ่าน 7 สกุลเงินดิจิทัล นี้เท่านั้น ประกอบด้วย Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple และ Stellar เนื่องจากถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยม ทำให้มีสภาพคล่องสูง เหมาะกับการใช้งาน กระปุกดอทคอม จึงไม่รอช้าที่จะพาไปรู้จักกับทั้ง 7 เงินดิจิทัลที่ ก.ล.ต. ให้การยอมรับกันเลย 1. Bitcoin (BTC) แน่นอน Bitcoin เป็นเงินดิจิทัลที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นสกุลแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 2552 โดยโปรแกรมเมอร์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้นามแฝงว่า "ซาโตชิ นากาโมโต้" ซึ่ง Bitcoin จะทำงานภายใต้ระบบที่เรียกว่า Blockchain เพื่อช่วยป้องกันการปั๊มเงินออกมาเรื่อย ๆ ตามใจชอบ โดยกำหนดปริมาณเงินในระบบไว้ไม่เกิน 21 ล้านหน่วย

Read More

ดิจิทัลหยวน: ธุรกรรมการเงินแห่งโลกอนาคต

เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินกลายเป็นเรื่องง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือการชำระค่าสินค้าที่เพียงแค่สแกน QR code สามารถทำได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ จนบางครั้งอาจจะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัวยามออกไปใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้การชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด หรือ cashless payment กลายเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพรหลายมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากการสัมผัสธนบัตรและเหรียญ สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีกฎหมายควบคุม เช่น ในปี 2017 จีนประสบปัญหาด้านการเงินและตลาดเนื่องจากการเปิดการลงทุนแบบ ICO (Initial coin offerings) โดยไม่มีการควบคุม ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการเงินในจีนเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสกุลเงินดิจิทัล จีนจึงได้อออกเงินดิจิทัลหยวน ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ The People’s Bank of China (PBC) ที่ควบคุมโดยรัฐบาลจีนขึ้น แต่ยังไม่ได้นำมาใช้จริงในระดับสากล และยังไม่มีมูลค่าทางการเงินในตลาด เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากรอบกฎหมายเพื่อกำกับดูแล สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกเงินดิจิทัลหยวนสามารถสรุปได้ดังนี้ เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาเงินตราสากลที่ตอนนี้ได้พัฒนาถึงสกุลเงินดิจิทัลและปกป้องสิทธิของสกุลเงินหยวนจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเพื่อความสะดวกสบายในการชำระเงินมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อรับประกันการจัดตั้งระบบการเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลใหม่และเป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆ ในการออกสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย             การใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากง่ายต่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน สามารถดำเนินการได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

Read More